« Zpět na hlavní stranu Viomu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro využívání služeb na doméně viom.cz a jejích poddoménách platné od 1.1.2016.

1) Definice pojmů

1a. Provozovatel

Provozovatelem je společnost Viom s.r.o., se sídlem: Moravská 1227, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl, Česká Republika, IČ: 04155220, DIČ: CZ04155220, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 35321.

1b. Služby

Pod pojmem Služby se rozumí veškeré funkce dostupné úplatně i bezúplatně na internetové doméně viom.cz a jejích sub-doménách a dále prostřednictvím platební brány smluvního partnera Provozovatele.

1c. Uživatel

Uživatelem se rozumí každá osoba používající Služby.

Pokud je uživatelem fyzická osoba mladší 18 let, je k využívání úplatných Služeb potřebný souhlas jejího právního zástupce.

1d. Přednáška

Za Přednášku se považuje událost uskutečněná prostřednictvím Služeb, při které spolu v reálném čase Uživatelé komunikují prostřednictvím videa, audia, textových zpráv, sdílených souborů a prezentační plochy.

1e. Pořadatel přednášky

Pořadatel přednášky je Uživatel, který Přednášku vytvořil a v rámci Přednášky vystupuje jako přednášející.

1f. Návštěvník přednášky

Návštěvník přednášky je Uživatel, který se Přednášky účastní na základě vstupenky vytvořené Pořadatelem přednášky, ať již za úplatu nebo bezplatně.

1g. Smlouva o používání Služeb

Smlouvou o používání Služeb se rozumí smlouva upravující práva a povinnosti při využívání Služeb uzavřená písemnou formou elektronickými prostředky mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2) Statut Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem a mezi Pořadatelem přednášky a Návštěvníkem přednášky a jsou nedílnou součástí Smlouvy o používání služeb.

3) Právní režim

Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb.,- občanský zákoník a plně podléhají platnému právnímu řádu České republiky.

4) Popis Služeb

Provozovatel v rámci Služeb nabízí zejména následující funkce a nástroje:

4a. Informační portál

Informační portál provozovaný na internetové adrese www.viom.cz slouží k obchodní prezentaci Provozovatele.

4b. Online kancelář

Služba "Online kancelář" poskytovaná na internetové adrese klient.viom.cz slouží především Pořadateli přednášky, a to zejména k vytváření a správě Přednášek, termínů jejich pořádání, distribuci pozvánek a vstupenek na Přednášky, ke správě svého úložiště a svého veřejného profilu. Provozovatel tímto Pořadateli přednášky poskytuje nástroj pro organizaci jeho Přednášek a věcí s tím spojených a dále k prezentaci nabídky jejich Přednášek.

4c. Veřejný profil

Služba "Veřejný profil" poskytovaná na internetové adrese profil.viom.cz slouží k prezentaci Pořadatele přednášky, ke zveřejnění nabídky jím pořádaných Přednášek a ke zprostředkování prodeje a distribuce vstupenek na tyto Přednášky.

4d. Úložiště

Služba "Úložiště" spočívá v uchovávání souborů Pořadatele přednášky případně Návštěvníka přednášky se souhlasem Pořadatele přednášky na fyzických nebo virtuálních serverech Provozovatele. Tyto soubory slouží pro potřeby Pořadatele přednášky a Provozovatel nemá vliv na jejich obsah.

4e. Online přednáška

Služba "Online přednáška" poskytovaná na internetové adrese aplikace.viom.cz slouží k samotné realizaci Přednášek. Pořadatel přednášky pomocí této služby za úplatu nebo bezplatně komunikuje s jedním nebo více Návštěvníky přednášek v reálném čase zejména pomocí živého vysílání audia a videa, výměny textových zpráv, prezentace souborů v rámci prezentační plochy a dalších nástrojů. Veškerá komunikace a poskytování obsahu probíhá výhradně mezi Uživateli, kteří se Přednášky účastní. Provozovatel zajišťuje pouze technické podmínky pro průběh Přednášky.

4f. Platební brána

Služba "Platební brána" je poskytována pomocí specifických unikátních odkazů pro jednotlivé Přednášky a slouží k zprostředkování úhrady ceny za účast na Přednášce od Návštěvníka přednášky na účet Pořadatele přednášky vedený v rámci systému Provozovatele. Provozovatel platbu pouze technicky zprostředkovává. Konečným příjemcem platby je Pořadatel přednášky a to způsobem a v čase dle svého výběru z možností poskytnutých Provozovatelem.

5) Podmínky užívání Služeb

5a. Souhlas s podmínkami

Používání Služeb Uživatelem je podmíněno vyjádřením souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek.

5b. Ceny Služeb

Služby popsané v článku 4) v bodech 4a., 4b. a 4c. těchto Obchodních podmínek jsou Uživateli poskytovány zdarma.

Služby popsané v článku 4) v bodech 4d., 4e. a 4f. těchto Obchodních podmínek jsou Uživateli poskytovány za poplatky dle tarifů uvedených v aktuálním ceníku.

Provozovatel je oprávněn změnit parametry Služeb a tarifů. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživatelům a umožnit jim ukončení využívání Služeb bez jakéhokoliv postihu.

5c. Užívání v souladu s právními předpisy a dobrými mravy

Uživatel je oprávněn Služby užívat pouze způsobem neodporujícím platnému právnímu řádu České republiky ani dobrým mravům.

Uživatel je povinen se zdržet zejména:

Tento výčet je pouze demonstrativní. Jednotlivá možná užití, která by mohla být porušením právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů budou posuzována samostatně po jejich zjištění Provozovatelem a Provozovatel je oprávněn v případě zjištění takového porušení vyloučit Uživatele z používání Služeb.

5d. Ochrana dat Uživatelů

Provozovatel je povinen nakládat s daty a soubory Uživatele uloženými nebo vytvořenými v rámci využívání Služeb tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, zneužití nebo k neoprávněnému přístupu k nim.

5e. Ochrana soukromí

Provozovatel se zavazuje zdržet nahlížení a zasahování do uložených dat a souborů a jakýchkoliv zásahů do obsahu publikovaného Uživatelem při využívání Služeb, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. To neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto Obchodních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Provozovatel povinen Uživatele ihned informovat.

5f. Ochrana osobních údajů

Uživatel využíváním Služeb souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

S veškerými osobními údaji Uživatele, které budou Provozovateli předány v rámci využívání Služeb, se Provozovatel zavazuje nakládat tak, aby je uchránil před zneužitím a aby byla dodržena ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací, ve znění pozdějších předpisů.

Žádné osobní údaje Uživatele nejsou Provozovatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou vybraných údajů nezbytných pro identifikaci uživatele a dokončení platby poskytnutých zprostředkovatelským subjektům v rámci platebního procesu.

5g. Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel není odpovědný za škody způsobené ztrátou nebo zničením dat uložených Uživatelem v rámci využívání Služeb.

Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou výpadkem poskytovaných Služeb, ať již plánovaným (technické odstávky) nebo neplánovaným (vyšší moc, přetížení).

Provozovatel není odpovědný za obsah publikovaný Uživatelem v rámci používaní Služeb ani za škody způsobené jeho závadností. Současně si vyhrazuje právo zamezit užívání Služeb Uživateli, který publikuje obsah v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, a to bez nutnosti prokazování a bez náhrady za nevyčerpané Služby.

5e. Technické odstávky systému

Provozovatel si vyhrazuje oprávnění odstavit systém nebo jeho část v případě, že to bude nutné z důvodu technické údržby, hrozícího přetížení nebo jiných závažných důvodů, a současně se zavazuje učinit tak jen po dobu nezbytně nutnou k provedení technické údržby nebo vyřešení příčiny,kvůli které byl systém odstaven.

V případě plánovaných odstávek systému se Provozovatel zavazuje informovat o těchto odstávkách Pořadatele přednášek alespoň 7 kalendářních dní před plánovanou odstávkou.

6) Ochrana software a autorských práv Provozovatele

Uživatel není oprávněn užívat software Provozovatele jinak než jako pomůcku pro využívání Služeb.

Uživatel ani žádná jiná osoba zejména nejsou oprávněni k dekompilaci ani k jiné neoprávněné manipulaci se software Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská a vlastnická práva k software zpřístupněnému v rámci poskytování Služeb.

7) Smlouva o používání Služeb

7a. Vznik

Smlouva o používání Služeb je uzavřena mezi Provozovatelem a Uživatelem ve chvíli, kdy Uživatel dokončí registrační proces na doméně viom.cz, během kterého potvrdí souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

7b. Zánik odstoupením

Smlouva o používání Služeb může zaniknout odstoupením některé ze smluvních stran od Smlouvy o používání Služeb. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy o používání Služeb druhé smluvní straně, pokud není v oznámení o odstoupení uvedeno datum pozdější.

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o používání Služeb pokud ze strany Uživatele dojde k porušení těchto Obchodních podmínek a to bez povinnosti kompenzace již uhrazených nevyčerpaných Služeb Uživateli.

Provozovatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o používání Služeb z jiných důvodů nebo zcela bez udání důvodu. V takovém případě je povinen navrátit Uživateli část ceny uhrazené za Služby ve výši v jaké nebudou Služby Uživateli ode dne účinků odstoupení poskytnuty a to převodem na bankovní účet uvedený Uživatelem.

Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o používání Služeb z důvodu změny těchto Obchodních podmínek Provozovatelem anebo ze závažných nedostatků Služby, zejména pokud mu není umožněno Služby dlouhodobě nebo opakovaně krátkodobě využívat z důvodů vzniklých na straně Provozovatele. V takovém případě je Provozovatel povinen Uživateli navrátit poměrnou část již uhrazené ceny za nevyčerpané Služby a to na bankovní účet uvedený Uživatelem.

Uživatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o používání Služeb z jiných důvodů nebo zcela bez udání důvodu. V takovém případě není oprávněn požadovat od Provozovatele kompenzaci za již uhrazené nevyčerpané Služby.

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o používání Služeb dle těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručeno písemně a to nejpozději v den, ke kterému se odstoupení vztahuje. Písemným doručením se rozumí také zaslání oznámení o odstoupení formou elektronické pošty.

V případě zániku Smlouvy o používání Služeb je Provozovatel oprávněn zcela zablokovat účet Uživatele umožňující využívání Služeb a to ode dne zániku Smlouvy o používání Služeb.

7c. Úhrada ceny Služeb

Úhrada ceny Služeb probíhá výhradně prostřednictvím bezhotovostního převodu a to jedním z následujících způsobů:

Na základě úspěšně provedené úhrady ceny sjednaných Služeb Provozovatel Uživateli bezodkladně vystaví příslušnou fakturu a pokud se tak ještě nestalo, provede aktivaci uhrazených Služeb.

Po předchozí domluvě Uživatele s Provozovatelem je možné provést úhradu ceny sjednaných Služeb také převodem na bankovní účet Provozovatele anebo strhnutím z částky plateb zprostředkovaných v rámci služby popsané v článku 4) v bodu 4f. na základě faktury předem vystavené Provozovatelem.

7d. Práva a povinnosti vyplývající ze zprostředkování plateb za pořádané Přednášky

V rámci služby "Platební brána" Pořadatel přednášky zplnomocňuje Provozovatele ke zprostředkování úhrady ceny ze strany Účastníka přednášky za účast na jím pořádané Přednášce (dále jen Zprostředkování úhrady).

Pořadatel přednášky se stává vlastníkem peněz získaných Zprostředkováním úhrady bezprostředně po provedení úhrady Účastníkem přednášky. Provozovatel je po dobu Zprostředkování úhrady do jejího vyplacení Poskytovateli přednášky pouze jejich držitelem a zavazuje se s těmito penězi zacházet s péčí řádného hospodáře a nevyužívat je za jinými účely než je jejich vyplacení Pořadateli přednášky a k úhradě poplatku za službu "Platební brána" nebo po předchozí domluvě i za jiné Služby dle posledního odstavce bodu 7c. tohoto článku.

V případě výplaty úhrad ve výši nad 25 000,- Kč nebo často opakovaných menších úhrad je Provozovatel oprávněn požadovat od Pořadatele přednášky doložení totožnosti zasláním kopie osobního dokladu nebo jinou vhodnou cestou dle zákona č.253/2008 Sb.

7e. Práva a povinnosti Pořadatele přednášky a Účastníka přednášky

Pořadatel přednášky je odpovědný za průběh a obsah jím pořádané Přednášky.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za průběh Přednášky mimo odpovědnosti za technické problémy způsobené na jeho straně a není povinen řešit případné nároky na vrácení peněz uhrazených za účast na Přednášce v případě vadného plnění ze strany Pořadatele přednášky, například pokud Přednáška neproběhne, proběhne v jiném termínu, proběhne s obsahovými vadami nebo obsahově nenaplní očekávání Účastníka přednášky.

Provozovatel se bude vždy snažit přispět ke smírnému jednání mezi Uživateli a k vyřešení případných sporů mezi nimi ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Provozovatel si vyhrazuje právo po dobu sporu probíhajícího mezi Pořadatelem přednášky a Účastníkem přednášky zadržet vyplacení úhrady za účast na přednášce Pořadateli přednášky, pokud existuje závažný důvod domnívat se že plnění ze strany Pořadatele přednášky vůči Účastníku přednášky neproběhlo nebo proběhlo vadně nebo v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

8. Podmínky využívání platební brány ComGate Payments

V případě úhrady Služeb pomocí platební brány nebo využití služby Platební brána může Uživatel zvolit platební metodu ePlatba+ nebo platbu platební kartou. V případě obou metod dochází k platbě téměř ihned a Uživateli bude v případě úspěšné platby obratem zasláno potvrzení o provedení platby a v případě, že šlo o úhradu za Služby, i k aktivaci uhrazených Služeb.

8.a ePlatba+

V případě využití platební metody ePlatba+ je Uživatel do internetového bankovnictví své banky, odkud může platbu dokončit. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payment a.s. Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadá do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.